Credit: TangPa, Jessture, WithSosi, HyunHock, RGB, JjoGgomi@Tistory, Fordoubleg, Beyond418@Tistory, Pudding.
Collector: SMGoddess9
Please Take Out With Full Credit
Click To Image To View Full Size.
Preview: 


, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.