Credit: Flying Petals, Shining Smaile, Seople, TangPa, Merong .
Photo Online :Facebook  or   Picasa   or   Imgur
► Please Take Out With Full Credit .


 Download :

  • Flying Petals :            MF
  • Shining Smile :           MF
  • Seople :                     MF
  • Merong :                   Pic
  • TangPa :                    Pic
Preview :, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.