Credit : Blessing of April, Beyond418, Heavenly Forest, Jessture, Withsosi, woorissica
Full Online : Facebook or  Picasa  or  Imgur
► Please Take Out With Full Credit. 


Download :

  • Woorissica :                    MF
  • Blessing of April :           MF
  • Heavenly Forest :           Pic
  • Jessture :                        MF
  • Withsosi :                        MF
  • Beyond418 :                    MF
  • Press Pic :                       MF
Preview :
, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.