Credit : IuStudio, AllIdol, Soo, Halo, DC, Edit, EyeYou, RGB.
Online :
► Please Take Out With Full Credit .


Download :

  • IuStudio :                MF
  • AllIdol  :        Part 1 & Part 2 & Part 3
  • Soo :                      MF
  • Halo :                      MF
  • DC :                        MF
  • Edit :                       MF
  • EyeYou :                  MF
  • RGB :                     MF
  • Flying Petals :        Pic
Preview : 


, , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.