Credit : TangPa, Flying Petals, Shining Smile, 9 Angels, RGB, dcSYGall.
Online :  Facebook  or  Picasa  or  Imgur .
► Please Take Out With Full Credit .


 Download :

  • TangPa :                          Pic
  • Flying Petals :                   MF
  • Shining Smile :                  MF
  • 9 Angels :                         MF
  • RGB Kurutong :                MF
  • RGB Medak :                   MF
  • dcSYGall :                        MF
Preview :


, , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.